l’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona

Lesbos

El Grup Lesbos va néixer el 17 de setembre de 1994 com a escissió del Grup Lesbia, que s’havia constituït l’any 1991 dins la Coordinadora Gai-lesbiana (CGL). Fou el Grup Lesbos escindit el que va passar llavors a integrar-se a la Federació CGL com a associació-membre. En aquesta primera etapa - de 1994 a finals de 1999- van destacar sobretot les activitats següents: organització de les Jornades de Visibilitat (1995), participació en la commemoració dels 20 Anys de Feminisme a Catalunya (1996), participació en diverses jornades lèsbiques d’abast estatal (1995 i 1996), convocatòria del I i II Concurs de Fotografia Lèsbica (1996 i 1998). La segona etapa en la trajectòria del Grup Lesbos comença el 14 de desembre de 1999, amb la celebració d’una assemblea general extraordinària. Les sòcies assistents van votar, per unanimitat, la sortida en bloc del Grup Lesbos de la Coordinadora, per recuperar un caire dinàmic, més reivindicatiu i menys burocràtic, per al Grup. De seguida es va pensar en Ca la Dona com a possible ubicació, per la seva significació de centre de trobada, obert i quasi cooperatiu, de dones diverses però unides en la lluita per la defensa de la identitat pròpia i contra la discriminació. El dia 11 de gener de 2000 el Grup celebra la seva primera reunió a aquesta casa. Dins de Ca la Dona, el Grup treballa i aprova la reforma dels Estatuts originaris, fixant-se com a objectius generals: a/ el treball per l’acceptació i integració de les dones lesbianes a la societat, exigint la seva no-discriminació i el reconeixement d’igualtat de drets en tots els àmbits; b/facilitar ajut professional jurídic, psicològic, mèdic… etc. a dones lesbianes; c/ fomentar la participació de les dones en la vida associativa mitjançant les comissions del Grup; d/ promoure l’afiliació de sòcies compromeses amb aquests objectius; e/ establir relacions i treballar amb altres grups i/o associacions afins, per afavorir la creació a mig termini d’una Federació de grups i associacions de dones lesbianes. Són objectius específics del Grup Lesbos: * Oferir un espai de trobada, reflexió i debat per al creixement personal de les dones lesbianes * Crear i dinamitzar comissions de treball adients per acomplir els objectius del Grup *Planificar i realitzar activitats internes (reunions, conferències i debats, tallers, ….) i activitats externes (excursions, concursos, festes, exposicions, …). *Col.laborar activament amb altres col.lectius homosexuals per convocar campanyes i mobilitzacions per reivindicar els nostres drets, i també mantenir contacte i solidaritat amb grups i col.lectius que defensin els drets civils en general. Per mantenir diferents fronts d’activitat, el Grup s’estructura en les comissions següents: Benvinguda i informació (acollida inicial i suport constant a les dones); Gestió (comptabilitat, sol.licitud i gestió d’ajust o aportacions d’espónsors ajustats a l’ideari del Grup i, en general, tota la planificació econòmica); Activitats internes (preparació del calendari d’activitats setmanals i de sortides programades i tallers; celebració de l’aniversari de la refundació del Grup, cada 14 de desembre) i Activitats externes (elements de visibilitat del grup: campanyes, xerrades a altres entitats, logo i pàgina Web del grup, convocatòria de concursos i exposicions, … etc.; relacions amb les altres associacions pro-drets civils i amb partits polítics). El Grup Lesbos forma part de la Comissió organitzadora dels actes del 28 de Juny, Dia per l’Alliberament Gai, Lèsbic i Transsexual. Ens trobem els dimarts a les 19 h.